Uppförandekod

ENGLUND-GRUPPENS UPPFÖRANDEKOD     

Vår vision är att sträva efter att vara top of mind närhelst det är aktuellt med ny golvbeläggning eller renovering av befintliga golv. För att leva upp till vår vision behöver vi ständigt utvecklas men aldrig genom att tumma på ett ansvarsfullt företagande. I vår uppförandekod sammanfattar vi hur vi alla ska agera för att bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt vis.

Englund-Gruppens organisation bygger på stor individuell frihet men ställer också tydliga krav. I uppförandekoden har vi vår gemensamma grund för vårt ansvarsfulla företagande. Med denna grund att stå på blir det lättare för var och en att ta det ansvar som behövs.  

2023-08-24
Jesper Frehner, VD,


 
Här kan du anonymt lämna information om oegentligheter, beteende eller annat som strider mot företagets uppförandekod.

VISSELBLÅSARFORMULÄR


Om uppförandekoden

Uppförandekoden är grunden för hur vi uppträder och agerar i vårt dagliga arbete och sammanfattar de etiska värderingar som Englund-Gruppen anser ska gälla i vår verksamhet. Den anger även miniminivån för acceptabelt uppförande och omfattar alla arbetstagare i koncernen. Englund-Gruppen accepterar inga handlingar som strider mot vår uppförandekod, vilken är baserad på universellt erkända standarder för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, konkurrenslagstiftning antikorruption och miljöskydd.    

Englund-Gruppens verksamhet bygger på nära och långsiktiga relationer till kunder, leverantörer och andra affärspartners, och vi eftersträvar att uppfattas som en trovärdig, långsiktig och pålitlig samarbetspartner. Därför är det viktigt att affärsverksamheten bedrivs inte bara utifrån företagsekonomiska krav, mål och riktlinjer, utan även med höga krav på integritet och etik. Englund-Gruppen väljer i första hand att samarbeta med leverantörer som delar våra principer.

Uppförandekod för leverantörer 

Englund-Gruppens ambition är att skapa långsiktiga och utvecklande samarbeten tillsammans med våra leverantörer. Vi vill därför säkerställa att alla våra leverantörer bedriver sin verksamhet i enlighet med villkoren och bestämmelserna i vår uppförandekod.

Uppförandekoden gäller för samtliga leverantörer och Englund-Gruppen förbehåller sig rätten att, på egen bekostnad och med rimligt varsel, själv eller genom en utsedd tredje man, utföra revision eller inspektion för att kontrollera att kraven i denna uppförandekod efterlevs.

Leverantören måste föra register över alla relevanta dokument och kunna redovisa hur man följer Englund-Gruppens uppförandekod. Det är också leverantörens ansvar att säkerställa att även dess underleverantörer följer innehållet i denna uppförandekod.

Englund-Gruppens leverantörer ska följa nationella och internationella lagar och förordningar som är tillämpliga i de länder där de bedriver sin verksamhet. Det är alltid de högst ställda kraven som följer av antingen tillämplig lagstiftning eller denna uppförandekod som ska uppfyllas. Alla typer av misstankar om brott mot uppförandekoden ska hanteras med högsta prioritet.

Om en leverantör bryter mot uppförandekoden och inte genomför fastställda förbättringar inom överenskommen tidsperiod, trots att påtalande skett och åtgärdsplan överenskommits, ska det ses som kontraktsbrott vilket leder till att vi avbryter affärsrelationen med leverantören. Sådana åtgärder utesluter inte att Englund-Gruppen kan komma att inleda en rättslig process.

Vi uppmanar våra partners att anmäla relationer som kan stå i konflikt med uppförandekoden vilket görs genom visselblåsarfunktionen som finns på vår webbplats: https://englund-gruppen.se/sida/Uppforandekod.

Lagar och regler

Uppförandekoden ersätter inte lagstiftning vilket innebär att Englund-Gruppen i alla avseenden alltid ska uppfylla de legala krav och regelverk som finns i de länder där vi verkar. Om konflikt mellan lagstiftning och uppförandekoden förekommer är det lagstiftningen som har företräde, där uppförandekoden har en högre standard än lagstiftningen gäller uppförandekoden.

Arbetsmiljö

I arbetet om arbetsmiljö ingår ergonomi, proaktivt riskarbete, kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra arbetsuppgifter, öppen dialog, ständiga förbättringar, rena arbetsplatser, att säkra maskiner används i produktionen samt att instruktioner om personlig skydds- och arbetsutrustning efterlevs. Englund-Gruppen arbetar med attityder och beteenden för att uppnå och uppmuntra till en god säkerhetskultur.

Farligt material och farlig utrustning ska förvaras, hanteras och transporteras i enlighet med gällande lagstiftning. Alla arbetstagare ska vara informerade om säkerhetsåtgärder, såsom nödutgångar, brandsläckare, första hjälpen utrustning samt andra livräddande åtgärder. Nödutgångar ska vara tydligt markerade, får inte vara blockerade och ska vara väl upplysta. 

Barnarbete

Englund-Gruppen accepterar inte barnarbete. Barn ska i alla situationer skyddas från att bli utnyttjade genom arbete och ekonomisk utsatthet. Barn under 15 år får inte anställas och barn under 18 år ska skyddas från att utföra arbete som sannolikt kommer att äventyra deras möjlighet till utbildning, säkerhet, hälsa eller moral. Om det, trots ansträngningar för att undvika detta, konstateras att ett barn tillverkar produkter eller utför tjänster måste arbetsgivaren agera utifrån barnets bästa.

Mångfald och jämställdhet

Englund-Gruppen värdesätter och främjar mångfald och jämställdhet. Vi åtar oss att upprätthålla en arbetsmiljö baserad på respekt för varje persons unika och lika värde och inser allas fulla potential genom att främja en familjär och inkluderande kultur. Där så krävs ska åtgärder vidtas för att uppnå lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, oavsett etnicitet, kön, könsidentitet, funktionshinder, religion, sexuell läggning och ålder. 

Diskriminering och trakasserier

Anställda ska behandlas med respekt och värdighet. Ingen anställd får under några omständigheter utsättas för kroppslig bestraffning eller andra former av fysisk, sexuell eller psykologisk straffåtgärd, trakasserier eller tvång.

Englund-Gruppen har nolltolerans för alla former av mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Alla former av diskriminering och trakasserier måste adresseras och åtgärdas skyndsamt och med hänsyn till den utsatte.

Kontrakt, villkor och ersättning till anställda

Arbetstid ska minst överensstämma med nationell lagstiftning med erhållen minimilön enligt lokala lagar och förordningar. Löner ska betalas ut regelbundet och löneavdrag ska vara transparenta och får aldrig användas som disciplinåtgärd. Alla arbetstagare ska ha ett skriftligt, förståeligt och juridiskt bindande arbetskontrakt.

Englund-Gruppen ska inte sätta i system att använda sig av deltids-, kortsiktiga eller tillfälliga arbetare, praktikanter eller falska lärlingskontrakt, i syfte att betala lägre löner och färre förmåner. Anställda får inte hotas med uppsägning eller sägas upp på grund av föräldraledighet och ska ha möjlighet att återvända till sin tidigare anställning med samma villkor och förmåner. Alla arbetstagare ska ha hygienfaktorer uppfyllda som tillgång till rent dricksvatten och toaletter som är anpassat för antalet anställda.

Föreningsfrihet och kollektivförhandlingar

Arbetstagare har föreningsfrihet på alla nivåer och kan valfritt organisera sig i fackföreningar för att förhandla kollektivt eller individuellt i enlighet med lokala lagar. Ingen arbetstagare ska riskera trakasserier eller repressalier för att utöva dessa rättigheter.

Tvångsarbete

Vi accepterar inte tvångsarbete eller ofrivilligt eller oavlönat arbete i någon form. Detta inkluderar avtal under tvångsmässiga förhållanden och illegal arbetskraft.  Vi accepterar inte heller metoder som begränsar de anställdas fria rörlighet. Ingen person får kvarhållas i arbete mot dennes vilja. 

Mutor

All form av korrupt agerande däribland mutor och bestickning är strikt förbjudet. Betalningar, gåvor eller andra förmåner som kan påverka objektiviteten av ett affärs- eller myndighetsbeslut får inte beviljas, erbjudas, accepteras mottagas eller begäras.

Ansvarsfulla inköp av råvaror och material

Vi måste säkerställa att inga affärer görs som på något vis stödjer krig, konflikter, extremism, pengatvätt, droghandel, handel med illegala vapen eller slavhandel. Detta innefattar även användandet av sanktionerade ämnen som konfliktmineraler.

Intressekonflikter

Relationer grundas på sunda affärer med tydliga och skäliga avtal. Affärsrelationer skall vara opartiska och samtliga affärsbeslut skall göras för organisationens bästa, utan hänsyn till personliga relationer eller fördelar. Intressekonflikter ska undvikas i alla avseenden. Vanligt förekommande intressekonflikter är personliga ekonomiska intressen, inköp från eller försäljning till familj och nära vänner.

Rättvis konkurrens

Englund-Gruppen ingår inte avtal eller överenskommelser med en konkurrent berörande prissättning, rabatter, kampanjer, anbud, försäljningsvillkor eller försäljningsområde. Känslig marknadsinformation ska varken direkt eller indirekt utbytas med konkurrenter.

Integritet

Informationssäkerhet, integritet och transparens är av stor vikt och ska hållas säker enligt gällande lagar och krav. I affärsmässigt syfte behöver Englund-Gruppen samla in och behandla personuppgifter, exempelvis kontaktuppgifter till personal inom ett företag. Konfidentiell personalinformation bevaras säkert och lämnas inte ut till något företag utanför koncernen förutom då det krävs enligt lag.

Kommunikation

Vi främjar en öppen dialog med de som påverkas av koncernens verksamhet. Vi svarar på förfrågningar från utomstående och kommunicerar med berörda parter på ett korrekt och effektivt sätt.

Konfidentiell och äganderättsskyddad information

Anställda får inte avslöja information som kan få negativa följder för företaget, verksamheten eller dess arbetstagare. Exempelvis ska information om företagets strategier, produktutveckling, affärspartners och finansiella resultat behandlas konfidentiellt. Information om de anställda och deras löner kan också vara känslig och ska därför respekteras och behandlas med försiktighet.

Användning av sociala medier

Alla anställda ska använda sociala medier med försiktighet och undvika att publicera innehåll som kan få negativa konsekvenser för samarbetsrelationer eller affärsintressen. Skapa aldrig intrycket att du uttalar dig för företagets räkning i någon personlig kommunikation på sociala medier.

Hållbarhet

Englund-Gruppen främjar hållbar innovation för att överträffa likväl kundernas som beställares förväntningar.  Det innebär att dialogen med kunder och utveckling tillsammans med leverantörerna är en källa för förnyelse och ständiga förbättringar inom hållbarhet.

Miljöansvar

Gällande miljölagstiftning ska följas i de områden där företaget bedriver verksamhet. Englund-Gruppen arbetar aktivt för att kontinuerligt minska den direkta och indirekta miljöpåverkan. Miljöperspektivet ska finnas med i samtliga viktiga beslut, i syfte att skapa långsiktigt värde för kunder, arbetstagare, aktieägare och för samhället i stort.

Produktinnehåll

Bevakning och upprätthållning av svensk och europeisk lagstiftning för tillåtna ämnen eller användning av farliga substanser är en självklarhet. Detta innebär ett aktivt arbete för att produkter och tjänster ska efterleva lagkraven. 

Alkohol- och/eller drogmissbruk

Englund-Gruppen arbetar mot att skapa ett samhälle fritt från missbruk av droger och alkohol. I samband med arbetet om arbetsmiljö är det nödvändigt att aktivt förebygga och motverka negativa konsekvenser av skadligt brukande. I syfte att skydda individen och omgivningen från dålig hälsa, olyckor och skadligt bruk tillämpas nolltolerans mot missbruk av alkohol och andra droger under arbetstid.

Implementering och uppföljning av uppförandekod

Englund-Gruppens VD har det övergripande ansvaret för efterlevnad och implementering av uppförandekoden. Arbetstagare ansvarar själva om att försäkra sig att uppförandekoden är förstådd och efterlevs. Närmast ansvarig chef ansvarar för att introducera nya kollegor till uppförandekoden samt att i samband med årliga medarbetardialoger säkra att arbetstagaren är uppdaterad på gällande riktlinjer. Vi följer kontinuerligt upp att verksamheten efterlever våra åtaganden och förändrar våra arbetssätt där så är relevant.

Rapportering vid avsteg

Englund-Gruppen uppmuntrar att avsteg från uppförandekoden rapporteras vilket görs direkt till närmaste chef, chefs chef eller via visselblåsarfunktionen som finns på vårt intranät eller på vår webbplats: https://englund-gruppen.se/sida/Uppforandekod.

Rapporteringen kan göras anonymt och medför inga straff eller andra negativa konsekvenser för individen som lämnar in anmälan.
 

UPPFÖRANDEKODEN SOM PDF

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan