Allmänna villkor

2024-03-28

ALLMÄNNA VILLKOR

Våra allmänna villkor gäller tillsvidare och kan komma att justeras med omedelbar verkan utan föregående avisering. För den händelse att vår tryckta version skulle skilja sig från den version som finns på vår webbplats, är det alltid den sistnämnda som gäller.

   

1. Orderbekräftelse - i förkommande fall

Mottagna order bekräftas av oss efter kundens önskemål skriftligt via mail så snart som möjligt. Det åligger mottagaren av orderbekräftelsen att utan dröjsmål kontrollera att vår orderbekräftelse på alla punkter stämmer överens med dennes beställning och i förekommande fall snarast återkoppla till oss ifall något är inkorrekt, eller tveksamt.

2. Priser

Samtliga priser gäller tillsvidare från och med aktuell prislistas datum. Vid prisförändringar gäller det aktuella priset vid ordertillfället. Vi förbehåller oss rätten till mindre prisjusteringar utan föregående avisering. Vid kraftiga valutaförändringar eller andra oförutsedda omständigheter som ligger utanför vår kontroll, förbehåller vi oss rätten till prisändring med omedelbar verkan. Alla priser anges exklusive moms.

3. Betalningsvillkor

Faktura skall betalas så att beloppet är Englund-Gruppen Flooring AB tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1,5 % per månad samt lagstadgad avgift för skickad betalningspåminnelse. 

4. Kreditlimiter

När kund lämnar in sin kundansökan tas en kreditupplysning vilken används för att fastställa hur kreditvärdigt kundföretaget är. Med denna upplysning som grund förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande fastställa en kreditlimit på aktuell kund. Denna limit kan komma att justeras både upp och ner utan föregående besked härom. Kund som nått sin kreditlimit kan inte beställa ytterligare varor förrän tidigare fakturor är betalda, även om dessa inte skulle vara förfallna. Kund som inte bedöms som kreditvärdig kan inte få någon kreditlimit fastställd utan måste i förekommande fall erlägga betalning direkt med bank/kreditkort vid avhämtningstillfället eller i förskott. Kund som beviljats kreditlimit men inte betalar sina fakturor inom överenskommen tid, riskerar att förlora möjligheten att handla på kredit.

5. Beställningsvaror

Varor som ej är lagervaror kan anskaffas om kund så önskar. Sådan beställning skall göras skriftligt där det klart och tydligt framgår när materialet skall levereras. När beställda artiklar anlänt till vårt lager fakturerar vi mottagaren direkt varefter utlämning sker enligt önskemål. Beställningsvaror kan ej returneras. Vid större orders förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande be om bankgaranti eller förskottsbetalning i den grad vi finner lämpligt. Se under avsnittet Kreditlimiter för mer information.

6. Ej uthämtat material

Varor som tillhör kund och som står förvarat på något av våra lager och som inte hämtats ut inom 3 månader från ankomst tillfaller Englund-Gruppen Flooring utan kostnad.

7. Leveransvillkor

Vi levererar DAP vid order som efter eventuella rabatter uppgår till minimum 3 100 kr exkl. moms. För order som understiger 3 100 kr exkl. moms debiteras i förekommande kostnad för frakt.
Skulle leverans förhindras, försenas eller försvåras till följd av krig, införselförbud eller myndighetsbeslut eller åtgärd, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof eller till följd av andra liknande omständigheter utanför säljarens kontroll, äger vi utan skadeståndsplikt, rätt antingen till erforderlig förskjutning av leveranstiden för hela eller delar av leveransen.

8. Transportskador

Synlig skada på gods, som kan antas ha uppkommit under transport, skall genast anmälas till chauffören. Det uppmärksammade problemet skall antecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören, varefter skadan reklameras hos transportföretaget. Detta krävs för att vi skall ha en möjlighet att kräva aktuell transportör på ersättning. Kund som underlåter att följa dessa instruktioner antas därmed, i förekommande fall, automatiskt ha godkänt leveransen och kan inte senare reklamera eventuella felaktigheter hänförliga till aktuell leverans.

9. Returer

Returer godkänns endast efter särskild överenskommelse med oss. Vid eventuella returer av kuranta och obrutna förpackningar avgår en returavgift på 20 % av fakturerat belopp. Ej kurant material kan inte returneras. Inte heller anskaffningsvaror eller kapade produkter kan returneras. För att vi skall hantera returen krävs att kopia av aktuell debetfaktura bifogas. Beroende på returens art kan vi komma att debitera extra avgifter för hanteringen.

10. Garantier

Alla leveranser sker i enlighet med i respektive lands gällande tillämpbara lagstiftning. För leveranser inom Sverige tillämpas ABM 07.

11. Reklamationer

Reklamation skall göras skriftligen, på av oss fastställd blankett och innehålla uppgift om felets art och omfattning samt bristens storlek. Vi reserverar oss för eventuella nyansskiftningar och storleksvariationer, kontrollera före installation. Anmärkningar gjorda av dessa skäl efter installation godkännes ej. Reklamerar ej köparen inom 7 dagar, trots att han upptäckt eller borde upptäckt fel eller brist, förloras rätten att framställa anspråk på grund därav.

12. Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behandlar alla personuppgifter enligt EU:s nya datalag, GDPR (General Data Protection Regulation). Kundrelaterade data gällande vår lojalitetsklubben Red Carpet Club (nedan angivet som RCC) har The Inspiration Company äganderätten till på uppdrag av Englund-Gruppen Flooring AB, genom ett personuppgiftsbiträdesavtal för att kunna kommunicera inom ramarna för RCC. Detta avser även mervärden, utbildningar, varuleverantörer m.m. som finns inom RCC och där andra underleverantörer eller partners anlitas. Samma förhållande gäller för dem d v s att medlemsuppgifter bara får användas för kommunikation inom ramen för RCC. Samtycke till medlemskap i RCC godkänns aktivt av kunden på konstoansökan och kan sägas upp när kunden önskar. Kommunikation som sker från Englund-Gruppen Flooring AB samtycker kunden till aktivt på kontoansökan och kan sägas upp om kunden önskar. För personuppgiftsansvarig kontakta Englund-Gruppen Flooring AB.


SÄRSKILDA VILLKOR

Dessa särskilda villkor villkor gäller för våra avpassade mattor och order av heltäckande och gäller i tillägg till våra allmänna villkor. Villkoren gäller tillsvidare och kan komma att justeras med omedelbar verkan utan föregående avisering. För den händelse att vår tryckta version skulle skilja sig från den version som finns på vår webbplats, är det alltid den sistnämnda som gäller.

   

13. Order av måttbeställda ateljémattor

Vi erbjuder fria mått vilket innebär att vi kan leverera mattor ur vårt sortiment med de mått som önskas, så länge dessa håller sig inom de bredd- och längdmått som våra lagervaror har. Av produktionstekniska skäl reserverar vi oss för att de angivna måtten på levererade avpassade mattor kan avvika uppåt eller nedåt med ca 2–3 cm i längd och/eller breddriktningen beroende på hur mattrullarna tillverkats hos våra producenter. I beställningar som kommer oss tillhanda skall beddmåttet anges före längdmåttet. En matta som skall vara 170 cm bred och 240 cm lång anges alltså med aktuell benämning till exempel Marbella 2625 i storlek 170 x 240 cm. Samtliga inkommande orders måste vara skriftliga för att accepteras av oss. Eftersom alla våra kantade mattor säljs med ett m2-pris fritt levererat, är vi tvungna att tillämpa ett minipris per matta vilket motsvarar 1 m2 av aktuellt kvadratmeterpris även om den beställda mattans storlek understiger detta mått.

För enstaka små kantade mattor som vi kan leverera samtidigt med annan matta till samma leveransadress tillämpas dock ett minipris per matta motsvarande 0,5 m2 av aktuellt kvadratmeterpris, även om den beställda mattans storlek skulle understiga detta mått.

På vissa typer av måttanpassade mattor tillämpas pristillägg. På mattor som beställs i full bredd tillämpas en fullbreddsrabatt. Se aktuell prislista för mer information. Eftersom måttbeställda mattor tillverkas utifrån varje specifikt önskemål om mått och kantning, har vi tyvärr ingen möjlighet att erbjuda varken öppet köp, eller ångerrätt av order som bekräftats och satts i produktion eller som redan utlevererats. Möjlighet till ändring av order gällande våra övriga produkter bedöms av oss från fall till fall.

14. Kap- eller konfektionsorder

Vid avkapsbeställning (kap i mattrullens fulla bredd) levererar vi det angivna längdmåttet med ett tillägg på ca 10 cm, men debiterar endast beställt antal m2. Vid konfektions beställning (kap i mattrullens längd och bredd) levererar det angivna bredd- respektive längdmåttet med ett tillägg om ca 10 cm i vardera riktningen, men debiterar endast beställt antal m2. Observera att vi inte tar ansvar för att räkna ut mängden material som åtgår i varje aktuellt fall.

15. Särskilda leveransvillkor

Leveranstid anges med aktuell leveransvecka och avser leverans från lager eller fabrik. Av köparen beordrad ändring av ursprunglig order berättigar säljaren till skälig förlängning av leveranstiden. Vid eventuell leveransförsening utanför vår kontroll, påtar vi oss inga ekonomiska förpliktelser mot köparen.

Kan godsmottagaren ej ta emot godset vid avtalat leveranstillfälle, svarar köparen för de kostnader som kan uppstå i form av, extra transporter, kostnader för förvaring, försäkring, skador med mera.

Alla våra avpassade mattor, oavsett storlek och pris, levereras fraktfritt (DAP) till våra återförsäljare inom Europas fastland i det land där dessa har sin huvudsakliga verksamhet. På övriga leveranser debiteras frakt.

Angiven leveransadress måste ligga i markplan, såvida inte det finns hiss i direkt anslutning i vilken godset går in. Dessutom måste mottagningsstället vara bemannat dagligen mellan 8.00–16.00. Om andra öppettider gäller måste detta anges vid beställning så att denna information kan anges av oss på fraktsedeln. Ange också namn och telefonnummer till kontaktperson på mottagningsstället.

Ifall leverans skall ske på annan våning än markplan där det saknas tillgång till hiss, måste åkeriet skicka med en extra person som bärhjälp vilket medför en extra kostnad, vilken debiteras köparen. Ifall information om bärhjälp inte delges oss kommer godset att gå in på terminal igen, vilket kommer att medföra ytterligare kostnader, vilka kommer att vidarefaktureras på köparen.

För leveranser Inom Sverige kan vi i enstaka undantagsfall erbjuda leverans till en privatadress. För denna service utgår ett pristillägg och vi förbehåller oss rätten att från fall till fall neka eller godkänna sådant önskemål. Tänk på att ange namn och telefonnummer till kontaktperson och i övrigt iaktta informationen ovan om mottagningsställets belägenhet och utrustning.

När det är dags för leverans tar det aktuella transportföretaget kontakt och bestämmer dag och ungefärlig tidpunkt för leverans. Om det sedermera skulle visa sig att det inte är någon hemma på den aktuella leveransadressen vid den överenskomna tidpunkten eller om transportföretaget av någon anledning inte lyckas etablera kontakt med mottagaren på det angivna telefonnumret, debiteras vi tillkommande kostnader vilka vi förbehåller oss rätten att vidarefakturera på köparen.

Vi förutsätter att det på angiven leveransadress finns adekvat utrustning för rationell avlastning av levererat material. Om så inte skulle vara fallet kommer godset att gå in på terminal, vilket kommer att medföra ytterligare kostnader, vilka kommer att vidarefaktureras på köparen.

16. Ej accepterade grunder för reklamation

 • Anmärkningar på levererad matta som skall läggas heltäckande, accepteras inte ifall mattan redan kapats eller lagts in.
 • Anmärkningar på levererad matta som kantsytts av tredje part accepteras inte.
 • Vi kan inte acceptera reklamationer på grund av kvarvarande intrycksmärken. Nästan alla beläggningar uppvisar med tiden intrycksmärken från möbler, vilka ibland kan upplevas som besvärande, om man t ex möblerar om eller flyttar möblerna. Vissa märken går efter en längre tid tillbaka medan andra intrycksmärken aldrig försvinner. Om detta är en viktig punkt bör man välja en matta av hårdare och mer slät typ där möblerna inte kan ge så kraftiga intrycksmärken.
 • Färgförändringar i undergolv som är att hänföra till påverkan av sol eller som kan antas ha uppstått som en reaktion mellan matta och undergolv ligger utanför vår kontroll och kan inte påtalas som grund för reklamation.
 • Mattor som innehåller sisal, viskos och sjögräs är känsliga för kontakt med vatten. Viskos, som är en cellulosafiber, är extra känslig mot vatten och ger i obehandlat tillstånd upphov till fula fläckar vid kontakt med vatten. Våra viskosmattor samt några av våra sisalmattor är fabriksimpregnerade, vilket innebär att de har en något förhöjd resistens mot vatten så att man har en något längre tid på sig för att avlägsna den utspillda mängden. Vi kan inte acceptera reklamationer på mattor av sisal, viskos och sjögräs som är att hänföra till kontakt med vatten.
 • Vi kan inte acceptera reklamationer vilka är att hänföra till felaktig skötsel. Vi kan heller inte acceptera reklamationer som härrör från fläckar som inte går bort eller om resultatet av fläckborttagning ger bestående färgförändringar.
 • Sjögräs, sisal, viskos och ull är alla naturfiber. Strukturen i dessa golvmaterial kan därför vara något oregelbunden. Även infärgade fibrer kan variera något i nyans. Detta innebär att mattor som levererats vid olika tidpunkter kan uppvisa olika färgnyanser, vilket alltså måste beaktas vid ordertillfället eftersom det inte utgör grund för reklamation.
 • Kännetecknande för naturfiber är även känslighet vid skillnader i temperatur och förändring i luftfuktighet. Sjögräs expanderar vid hög luftfuktighet och krymper vid torrt inomhusklimat och sisal som är en kaktusfiber, reagerar motsatt. När det gäller ull sker ingen märkbar förändring på grund av fukt eller vatten. Reklamationer som är att hänföra till ovan nämnda förändringar är ingen godtagbar grund för reklamation.
 • Infärgade mattor av naturfiber är aldrig helt färgfasta utan påverkas av solens UV strålar. Man måste därför vara medveten om att en matta som utsätts för solljus kommer att färg förändras över tid. Rent generellt sett kan nämnas att mörkare mattor är känsligare för solstrålning jämfört med de som är ljusare och mer naturfärgade. Vi har ingen möjlighet att acceptera reklamationer med dessa argument som grund.
 • Det är allmänt accepterat att naturfiberbeläggningar kan uppvisa s.k. ”bowing” dvs. att vissa ränder går i en båge varför detta är inte är en godtagbar anledning till reklamation.
 • Det är vanligt att mattor av ull och viskos ”luddar” under kortare eller längre tid av sin livslängd. Detta är ingen grund för reklamation utan är fullt normalt och i de allra flesta fall upphör detta efter en viss tid. Även vissa av våra sisalprodukter släpper fibrer i princip under hela sin livslängd. Detta gäller framför allt produkter som är lite kraftigare och lite löst vävda, vilket är normalt.
 • För att medge en så snabb och enkel reklamationshantering som möjligt försöker vi avgöra reklamationsärenden baserat på foton och annan information som vi erhåller från våra återförsäljare. I de fall då det i efterhand visar sig att den lämnade informationen var felaktig förbehåller vi oss rätten att debitera aktuell återförsäljare för ny matta ifall sådan redan orderbekräftats, är under produktion, har producerats eller har skickats.
 • Lämnad garanti kan komma att exkludera ytor med extrem belastning. Exempel på sådana ytor är vändpunkter i gångstråk, ytor med stora ljusinsläpp i form av direkt solljus, trappor, kassaköer men även högt trafikerade sittplatser där grova skor används. Vid slitageskador på nyss nämnda ytor, görs en bedömning från fall till fall vad som kan anses vara skälig förväntad livslängd.

17. Selektivitet/uppsägning av ingångna avtal

Vi är selektiva när det gäller återförsäljare som vi väljer att samarbeta med och vid nya förfrågningar tar vi hänsyn till ett flertal objektiva faktorer. Förutom att undersöka det aktuella företagets kreditvärdighet, gör vi även en utvärdering av det befintliga sortiment som en eventuellt ny återförsäljare saluför för att bedöma hur det passar tillsammans med våra produkter. Vår affärsmodell bygger vidare på en selektivitet av antalet återförsäljare som vi samarbetar med.

Ingångna återförsäljaravtal gäller med en ömsesidig uppsägningstid om (3) månader. Vi förbehåller oss emellertid rätten att omgående avsluta samarbete med återförsäljare som underlåter att betala sina fakturor i enlighet med överenskomna betalningsvillkor, eller agerar på ett sätt gentemot oss, kunder eller konkurrenter, som vi bedömer som oförenligt med god sed, god service eller ett gott kundbemötande.

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan