Artikelnr: 104340

ECODUR S 80 Golv- och vägglim / 14 kg

Lösningsmedelsfritt, dispersionslim med mycket låga emissioner för homogena och heterogena PVC- och CV-beläggningar, linoleum upp till 2,0 mm i bostadsmiljö, samt textila beläggningar med PVC-baksidor.
Läs mer

  • Extremt bra hugg
  • Lång öppentid
  • Återaktiveringsbart

ECODUR® S 80

Lösningsmedelsfritt, dispersionslim med mycket låga emissioner för homogena och heterogena PVC- och CV-beläggningar, linoleum upp till 2,0 mm i bostadsmiljö samt textila beläggningar med PVC-baksidor. Lämpligt på spacklade, jämna, sugande och inte sugande underlag. För golv och vägg inomhus.

      
   

Förbehandling

Kontrollera underlaget. Det måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Ojämna underlag primas med lämplig ECODUR primer och spacklas med lämplig ECODUR avjämnings- eller spackelmassa. Ifall en gammal beläggning används som underlag skall den vara stabil och fri från golvvårdsmedel och annat som kan försämra vidhäftningen.

Utläggning

Limmet appliceras på underlaget jämnt med limspridare försedd med limspridarblad anpassat till det aktuella underlaget och beläggningen (se tabell nedan). Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom monteringstiden. Gnid fast noga. Kanter och ändar samt ej plant liggande partier trycks fast ytterligare efter ca 10-20 min. Vid behov upprepas detta, och ytan vältas vid behov. Verktyg rengöres med vatten direkt efter avslutat arbete.

Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C och idealisk luftfuktighet ligger mellan 50 och 65 % RF/20°C. Hög temperatur och låg luftfuktighet förkortar torktiden och omvänt förhållande ger en förlängd torktid.

Arbetsmiljöanvisningar

Använd alltid lämpliga skyddshandskar och glasögon vid hantering av produkten. Arbeta noggrant och systematiskt för att slippa spill. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid ögonkontakt, skölj ordentligt med vatten.

För mer information se gällande säkerhetsdatablad.

Fukt

Det är av yttersta vikt att restfukthalten i betongunderlag mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För plast och diffusionstäta textilbeläggningar gäller max 85 % RF och för diffusionsöppna linoleum och textilbeläggningar max 90 %. Skulle fukthalten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi ECODUR-fuktspärrsystem. Kontakta oss för konsultation. Fuktkvot i golvspånskivor ska ligga mellan 8-12 %.

Åtgång 
PVC Absorberande underlag
A1/A2 ca 200-320 g/m2
Icke absorberande underlag
A5 ca 180-200 g/m2
Textil med
PVC-baksida

Absorberande underlag
A2/B1 ca 250-380 g/m2
Icke absorberande underlag
A2 ca 250-320 g/m2
Linoleum
upp 2,0 mm
Absorberande underlag
B1 ca 320-380 g/m2
Icke absorberande underlag
A2 ca 250-320 g/m2

 
Observera speciellt!

  • För en snabbare avluftningstid av limmet på icke sugande underlag, kan metoden ”doubble drop” användas. Limmet appliceras då på golvet med A5- alternativt A1 tandning, varefter beläggningen läggs ned i det våta limmet och därefter tas upp direkt. När båda sidorna fått torka lägges mattan ned och gnides fast.
  • Skarvar svetsas tidigast efter ca 24 timmar.
  • Dessa rekommendationer är endast limrekommendationer och befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningen från beläggningsfabrikanten.

ECODUR S 80 är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen. Mer information finns på Byggvarubedömningens Webtjänst.

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2022-06-02

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 14 kg hink
FÖRPACKNINGAR/PALL: 44 st
FÄRG: Krämvit
MATERIALÅTGÅNG: Se tabell längst ner i fliken produktbeskrivning.
VOLYMVIKT: 1 liter = 1,230 kg
1 kg = 0,813 liter
14 kg = 11,38 liter (hel hink)
ARBETSTEMPERATUR: Lägst 15 °C golvtemperatur.
LUFTNINGSTID: Våtlimning: ca 5-10 minuter
Sen våtlimning: ca 10-20 minuter
Häftlimning: ca 20-50 minuter
MONTERINGSTID: Ca 1 timme och mer*
AKTIVERINGSBAR MED VÄRME: Upp till 90 minuter
BELASTNINGSBAR: 24 timmar*
SVETSNING AV SKARVAR: 24 timmar*
MAXIMAL HÅLLFASTHET: 3 dagar*
GOLVVÄRME: Lämplig
RULLBELASTNING: Lämplig
LAGRING: Minst 12 månader från tillverkningsdatum vid förvaring i oöppnad förpackning i torr och sval miljö. Frostkänsligt.

 * vid 20°C och 65 % RF

© 2022-06-02

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan