Artikelnr: 114088

ECODUR RG 78

Renoveringsgolv av kalibrerad HDF-skiva med click.
Läs mer

  • ”Toppenfin att lägga”
  • ”Skarvarna varken syns eller känns”
  • ”Den nya varianten gick snabbare att lägga”

ECODUR® RG 78
- Kalibrerad HDF-skiva med click

Efter en lång väntan är vårt nya renoveringsgolv äntligen i lager igen. Enda skillnaden jämfört med den förra versionen är att den nya har en smidigare bredd vilket gör den enklare att hantera och lägga.

    

Hantering

Alla paket ska hanteras med försiktighet under transport och förvaras liggande på ett plant underlag. Låt aldrig förpackningar förvaras stående på kortändarna.

Konditionering

Oöppnade förpackningar ska förvaras i rumstemperatur i minst 48 timmar innan läggning. Lägsta tillåtna golv- och rumstemperatur är 18°C. Den relativa luftfuktigheten ska ligga inom intervallet 40-60 %.

Befintligt underlag/förarbeten

ECODUR RG 78 kan läggas ovanpå de flesta hårda golv, t.ex. plastgolv, linoleum, betong och olika typer av skivunderlag. För att reducera stegljud och trumljud väljs en underlagsmatta utifrån det enskilda projektets specifikationer. Textila heltäckande mattor måste avlägsnas. Underlaget ska vara noggrant rengjort, torrt och plant (max höjdskillnad ± 2 mm per 2 m). Om underlaget är ojämnt behöver det avjämnas med lämpligt spackel eller avjämningsmassa.

Alla typer av cementbaserade underlag, oavsett om det ligger plast eller linoleum på, ska beläggas med en 0,20 mm åldringsbeständig folie. Likaså om golvet har golvvärme. Folien läggs med 20 cm överlapp och tejpas i skarvarna. Vik upp folien längs väggen och skär bort kanten när golvet väl är lagt. Det går även utmärkt att använda en diffusionstät underlagsfoam/matta. Beakta respektive leverantörs läggningsanvisning.

För läggning på trä och träbaserade material får fukthalten i materialet inte överstiga 8 % RF och för cementbaserade material får fukthalten inte överstiga 85 % RF.

Expansionsutrymme mot vägg/expansionsfogar

ECODUR RG 78 är ett flytande golv. Det innebär att golvet inte får ligga fast mot underlaget, väggar eller mot andra byggnadsdelar, utan det måste alltid finnas ett minsta utrymme på ca 6 mm mot väggar, pelare etc.


Observera!

Använd inte silikon vid kanterna eftersom man då låser fast den flytande konstruktionen.
Om den yta som ska beläggas är över 8 meter lång eller bred, måste ytan delas upp i två eller flera mindre ytor med utrymme för en expansionsfog. Även för läggning som övergår i annat rum gäller denna princip.


Läggning

Börja med att lägga ut första raden parallellt med den vägg som du tänkt starta vid. Använd en rak slagkloss för att slå ihop skivornas kortsidor. Använd sedan ett ritsmått eller en penna för att markera var du ska såga.


Observera!

Mät upp rummet vinkelrätt mot golvriktningen för att kontrollera att den sista raden inte blir smalare än ca 10 cm.


Vid läggning på tillräckligt plana brädgolv läggs Renoveringsgolv RG 78 tvärs över golvbrädorna.
När första raden lagts börjar man med den del som blivit över från den sist sågade skivan förutsatt att denna ger en skarvförskjutning på minst 40 cm. Skivan viks in i fogen på den redan lagda raden och trycks ned. Därefter viks en hel skiva in på samma sätt tätt intill den första. Använd sedan slagklossen för att slå ihop skivornas kortsidor. Fortsätt därefter på samma sätt tills det är dags att lägga den sista raden.

Lägg ut den sista skivan och markera vart den skall kapas. Lämna minst 6 mm utrymme för expansion. Skivan läggs på sågunderlaget och kapas med sticksåg. Tänk på att såga från rätt sida beroende på vilket sticksågsblad som används. Detta för att förhindra flisor på ovansidan. Använd en annan skiva att såga emot så att snittet blir vinkelrätt. Om handsåg används ska den vara fintandad.

Golvvärme

Om det aktuella underlaget är försett med golvvärme måste alltid en åldringsbeständig folie med minsta tjocklek 0,20 mm läggas som skydd mot fukt. Det går även här bra att använda en diffusionstät underlagsfoam/matta. Golvvärmen ska vara avslagen under läggningen och undergolvets temperatur ska ligga mellan 15-25°C.


Observera!

Temperaturen efter läggning, eller om golvvärmen varit avstängd under en tid, ska hållas mellan 16-20°C under en veckas tid, varefter temperaturen stegvis ökas med en grad varannan dag till önskad temperatur. Golvets yttemperatur får aldrig överstiga 28°C.


Limning av golvbeläggning ovanpå ECODUR RG 78

Tänk på att ECODUR RG 78 är ett träbaserat material och att lim innehåller vatten. Det är därför viktigt att inte använda mer lim än nödvändigt och att inte använda lim med för låg torrhalt. Tillämpa sen våtlimning så att så mycket limvatten som möjligt avdunstar innan den aktuella golvbeläggningen limmas ned.


Observera!

Produkten är endast avsedd för renoveringsarbeten på mindre ytor i bostadsmiljö. Det kan inte uteslutas att skivorna är lätt, nästan inte synbart, böjda och om plast eller linoleum läggs på skivorna i utrymmen med starkt släpljus kan man kunna skönja varje skiva.


Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2020-04-28

 

Varje plattas storlek 1 292 x 327 x 7,8 mm
Antal plattor per förpackning 6 st
Antal m2 per förpackning 2,53 m2
Total vikt per förpackning 18,3 kg

 

 

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan