Monteringsanvisning Supreme CC 55

  

Läs alltid denna manual, innan arbete påbörjas.
  
Förvara alltid paketen liggande för att undvika skador på materialet.

Före montering måste material ges möjlighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som är lägst +22°C i minst 24 tim. Relativ luftfuktighet skall vara 30- 60 %. Paketen skall lagras plant liggande i staplar om max 3 paket i de utrymmen där de ska installeras.
  
Lagra aldrig paketen i direkt solljus.

Om golvet läggs på ett undergolv med golvvärme, får temperaturen på detta aldrig överstiga 28°C.
  
Undergolvet måste vara plant, spackla därför alltid eventuella svackor eller håligheter.

Om undergolvet består av ett befintligt klinkergolv, skall fogarna på detta spacklas och jämnas ut.
  
Det är av yttersta vikt att golvet tillpassas med en rörelsefog på minst 8mm mot alla väggar och andra fasta hinder.

Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel. Om golvet ångtvättas skall temperaturen aldrig överstiga 100°C.
  
Golvet får aldrig installeras i ett uterum eller liknande, på grund av mycket stora temperaturväxlingar i dessa.

Vid läggning av större ytor, skall golvet monteras med dilatationsfog på 8 mm per varje 100 m2.
  
För bästa optiska utseende, skall läggningsriktningen på golvet läggas tvärs med ljusriktningen. 
Temperaturen på den lagda golvytan skall aldrig överstiga 32°C.

Läggning sker från vänstra sidan av startväggen.
 
Startbiten skall läggas med spontsidan mot väggen.

Börja med att skära bort sponten på startraden där denna ansluter mot vägge.
 
All tillkapning skall göras med en rörelsefog om minimum 8 mm mot alla väggar och fasta hinder.

Golvet kapas mycket enkelt genom att skära ett snitt i ytan, och därefter bryta plattan efter brottanvisningen.
 
Kortändan sammanfogas genom att denna trycks ned från ovansidan. Plattan har monteras korrekt om den går i med ett "klick".

Starta nästkommande rad med den bortskurna sista biten från rad ett. Säkerställ att skarvarnas förskjutning är minimum 30 cm. Längsgående skarvar sammanfogas genom att dessa viks ned.
 
Efterföljande plattor viks först ned på plats i längsgående skarv, och klickas sedan i uppifrån i kortskarven.

Var observant på att alla kortskarvar går i med ett "klick".
 
Alla foder och karmar skall sågas så golvet kan skjutas under dessa, för bästa resultat.

"Tätpassa" aldrig golvet mot fasta hinder, då detta låser den flytande konstruktionen.
 
Om sågning av foder och karmar inte är möjlig, skall kapning av plattorna mot dessa göras med en rörelsefog om minst 8 mm.

I tveksamma fall, där golvytan utsätts för stora temperaturväxlingar, kan fogen förstärkas ytterligare med kemfog. Kontakta alltid teknisk support för konsultation, innan arbetet påbörjas med detta.