Monteringsanvisning Supreme CC 55

141020-Novalis_Manual_Others_1.jpg    141020-Novalis_Manual_Others_2.jpg
141020-Novalis_Manual_Others_3.jpg
Läs alltid denna manual, innan arbete påbörjas.
   141020-Novalis_Manual_Others_4.jpg
Förvara alltid paketen liggande för att undvika skador på materialet.
141020-Novalis_Manual_Others_5.jpg
Före montering måste material ges möjlighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som är lägst +22°C i minst 24 tim. Relativ luftfuktighet skall vara 30- 60 %. Paketen skall lagras plant liggande i staplar om max 3 paket i de utrymmen där de ska installeras.
   141020-Novalis_Manual_Others_6.jpg
Lagra aldrig paketen i direkt solljus.
141020-Novalis_Manual_Others_7.jpg
Om golvet läggs på ett undergolv med golvvärme, får temperaturen på detta aldrig överstiga 28°C.
   141020-Novalis_Manual_Others_8.jpg
Undergolvet måste vara plant, spackla därför alltid eventuella svackor eller håligheter.
141020-Novalis_Manual_Others_9.jpg
Om undergolvet består av ett befintligt klinkergolv, skall fogarna på detta spacklas och jämnas ut.
   141020-Novalis_Manual_Others_10.jpg
Det är av yttersta vikt att golvet tillpassas med en rörelsefog på minst 8mm mot alla väggar och andra fasta hinder.
141020-Novalis_Manual_Others_11.jpg
Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel. Om golvet ångtvättas skall temperaturen aldrig överstiga 100°C.
   141020-Novalis_Manual_Others_12.jpg
Golvet får aldrig installeras i ett uterum eller liknande, på grund av mycket stora temperaturväxlingar i dessa.
141020-Novalis_Manual_Others_13.jpg
Vid läggning av större ytor, skall golvet monteras med dilatationsfog på 8 mm per varje 100 m2.
   141009-Novalis_Manual_5G_2_1.jpg
För bästa optiska utseende, skall läggningsriktningen på golvet läggas tvärs med ljusriktningen.

141009-Novalis_Manual_5G_2_2.jpg

  141009-Novalis_Manual_5G_2_3.jpg
Temperaturen på den lagda golvytan skall aldrig överstiga 32°C.
141009-Novalis_Manual_5G_2_4.jpg
Läggning sker från vänstra sidan av startväggen.
  141009-Novalis_Manual_5G_2_5.jpg
Startbiten skall läggas med spontsidan mot väggen.
141009-Novalis_Manual_5G_2_6.jpg
Börja med att skära bort sponten på startraden där denna ansluter mot vägge.
  141009-Novalis_Manual_5G_2_7.jpg
All tillkapning skall göras med en rörelsefog om minimum 8 mm mot alla väggar och fasta hinder.
141009-Novalis_Manual_5G_2_8.jpg
Golvet kapas mycket enkelt genom att skära ett snitt i ytan, och därefter bryta plattan efter brottanvisningen.
  141009-Novalis_Manual_5G_2_9.jpg
Kortändan sammanfogas genom att denna trycks ned från ovansidan. Plattan har monteras korrekt om den går i med ett "klick".
141009-Novalis_Manual_5G_2_10.jpg
Starta nästkommande rad med den bortskurna sista biten från rad ett. Säkerställ att skarvarnas förskjutning är minimum 30 cm. Längsgående skarvar sammanfogas genom att dessa viks ned.
  141009-Novalis_Manual_5G_2_11.jpg
Efterföljande plattor viks först ned på plats i längsgående skarv, och klickas sedan i uppifrån i kortskarven.
141009-Novalis_Manual_5G_2_12.jpg
Var observant på att alla kortskarvar går i med ett "klick".
  141009-Novalis_Manual_5G_2_13.jpg
Alla foder och karmar skall sågas så golvet kan skjutas under dessa, för bästa resultat.
141009-Novalis_Manual_5G_2_14.jpg
"Tätpassa" aldrig golvet mot fasta hinder, då detta låser den flytande konstruktionen.
  141009-Novalis_Manual_5G_2_15.jpg
Om sågning av foder och karmar inte är möjlig, skall kapning av plattorna mot dessa göras med en rörelsefog om minst 8 mm.
141009-Novalis_Manual_5G_2_16.jpg
I tveksamma fall, där golvytan utsätts för stora temperaturväxlingar, kan fogen förstärkas ytterligare med kemfog. Kontakta alltid teknisk support för konsultation, innan arbetet påbörjas med detta.