Sanering av befintligt sjukhusgolv

På sjukhuset Marienhospital i Stuttgart sanerades 1 200 m2 golvyta och permanentförseglades med RZ Turbo Protect Plus. RZ:s golv- och rengöringsspecialister kunde därmed erbjuda uppdragsgivarna ett prisvänligt alternativ till en kostsam nyläggning av golven och arbetet tog 14 dagar istället för 6 veckor.Kraven på golvbeläggningar på sjukhus och kliniska inrättningar är väldigt många. Förutom stränga hygienföreskrifter har tålighet, rengöringsvänlighet och motståndskraft mot desinfektionsmedel stor betydelse. Dessutom måste ekonomiska aspekter och tidspress beaktas vid renoveringsåtgärder inom hälsovårdsområdet. På den kirurgiska avdelningen på Marienhospital i Stuttgart beslutade man sig därför för en professionellt utförd effektiv grovrengöring och försegling av de i övrigt intakta beläggningarna.


På Marienhospital i Stuttgart sanerades och förseglades golvbeläggningen snabbt och effektivt.

Sjukhuset är ett av de största i Stuttgart. Nunnorna Barmherzige Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul öppnade redan 1890 ett sjukhus med 90 sängar i byggnaden. Till sjukhuset hör idag flera byggnader som ständigt anpassas till de senaste medicinska och byggnadsrelaterade kraven. I byggnaden St. Paul, där bland annat olika kirurgiska avdelningar finns, ingick golvet på hela det första våningsplanet i renoveringsåtgärderna för 2011.

Snabba och effektiva saneringsåtgärder efterfrågas

Under ett möte med golvläggarföretaget Engelhardt i Stuttgart rekommenderade RZ:s rengöringsspecialister en professionellt utförd sanering av golvbeläggningen istället för borttagning och nyläggning av linoleum.  Den existerande linoleumbeläggningen, som lades in för tio år sedan, kan fortsätta att göra sin tjänst på sjukhuset.


Repor och spår gjorde en sanering av golvet nödvändig av såväl utseendemässiga som hygieniska skäl.

Till att börja med fanns det inget skyddsskikt, vilket gjorde golvet känsligt mot trafikeringen från besökare, personal, patienter, sjukhussängar med hjul, desinfektionsmedel och kemikalier. Även resultatet vid den vanliga underhållsrengöringen försämrades med tiden. Det syntes såväl repor som spår. Av såväl optiska som hygieniska orsaker krävdes det en komplett sanering av beläggningen, inklusive ett långtidsskydd som håller golvet belastningsbart, hygieniskt rent och värdefullt under lång tid.

Tids- och kostnadsbesparingar övertygar

Medan man vid en nyläggning måste räkna med 4-6 veckors avbrott i verksamheten, tog grovrengöringen av de 1 200 m2 och den anslutande förseglingen med 2-komponentslacken RZ Turbo Protect bara 14 dagar. Först applicerades det vattenbaserade RZ Elastic Grundrengöring som enkelt tar bort flera år gamla restskikt av rengöringsmedel, metallsaltförstärkta rengöringsmedel och hårt sittande smuts. Själva produkten är pH-neutral. Redan efter 15 minuter löses gamla skikt upp som sedan tas bort maskinellt med hjälp av RZ saneringspad.


Hårt sittande smuts, rester av rengöringsmedel och lim går enkelt att ta bort med hjälp av RZ Effektiv grovrengöring.

En särskild utmaning var att få bort resterna av ett neoprenkontaktlim som nu synliggjordes på golvlisterna sedan läggningen för tio år sedan. Det lyckades tack vare ett intensivt arbete med borste och en särskild saneringspad, så att golvet blev optimalt förberett för appliceringen av RZ Turbo Protect.


Efter grovrengöringen appliceras 2-komponentsförseglingen RZ Turbo Protect som ger ett motståndskraftigt skydd under lång tid.

Den lösningsmedelsfria 2-komponentslacken applicerades två gånger med roller, vilket inte bara ger den elastiska beläggningen ett jämnt utseende, utan också en lång hållbarhet med sin slittåliga elastiska skyddsfilm. Permanentförseglingen gör golvet flera gånger hållbarare än ett vanligt skikt. Den är dessutom kemikaliebeständig enligt DIN 68861-18 samt svett- och salivbeständig enligt DIN 51180.

- Ett lyckat tillvägagångssätt, som ledde till ett tillfredsställande resultat, där funktionen, utseendet och ekonomin säkerställdes, kommenterar Thomas Forstner, ställföreträdande teknisk chef på Marienhospital.

Samarbetet mellan RZ:s specialister och golväggarna sänkte inte bara kostnaderna för uppdragsgivaren, utan det sparade också tid och en omfattande nyläggning av golvbeläggningen kunde undvikas. Saneringen av den aktuella golvytan på Marienhospital kunde därmed utföras väldigt effektivt och målinriktat.