Assistans vid pumpning

Handledare_pump_small.jpg

Som en extra service till våra spackelkunder erbjuder vi assistans vid pumpning. Servicen innebär att vi tillhandahåller pump med tillhörande utrustning samt en handledare som har kunskap om pumpen och den aktuella avjämningsmassan.

Vi tar inget entreprenadansvar i juridisk mening utan detta ansvar ligger i sin helhet på den aktuelle entreprenören. Vårt ansvar begränsar sig till de råd och anvisningar som vi tillhandahåller före, under och efter pumpningen.

Det överenskomna priset för vår service förutsätter att arbetet kan påbörjas direkt vid handledarens ankomst samt att nedanstående kriterier är uppfyllda.
 


Entreprenören skall se till att arbetsplatsen är väl förberedd för läggning samt att vatten och el är klart i god tid innan pumpen anländer. Nedanstående ska särskilt beaktas:

Egen personal

Beroende på den mängd avjämningsmassa som ska pumpas krävs fyra-fem man utöver vår handledare för att arbetet inte ska bli för belastande för de inblandade. Två man vid pumpen, en man som håller slangen och en som flyttar densamma och slutligen en som piggrollar eller finjusterar med en tandad spackel vid behov.

Vattentillgång

Våra pumpar har en hög kapacitet vilket kräver åtminstone 1 000 liter vatten per timme. Observera att det på vissa snabbkopplingar finns begränsningar som kan minska vattenflödet. Om så är fallet bör dessa avlägsnas.

El-tillgång

En pump av den storlek som vi använder, kräver 32 A säkring. Om pumpen är den enda maskin som går på den aktuella säkringen, man använder sig av en kort slang eller om spacklet inte ska pumpas mycket högre än pumpens placering kan
det räcka med 16 A. Om inte det finns säkringar med rätt Ampere-tal tillgängligt måste elektriker kontaktas. Fasvändare finns inbyggt i pumpen. Kontrollera innan arbetet påbörjas var det aktuella proppskåpet är beläget.

Pumpens placering på arbetsplatsen

Värdera vilket som är den bästa platsen att placera pumpen på med tanke på temperatur- och väderförhållanden, hur lång slang man förfogar över, hur högt spacklet kan pumpas, hur enkelt man snabbt kan förflytta utrustningen till en plats där man utan dröjsmål kan rengöra pumpen med tillhörande utrustning eller om man av något skäl behöver evakuera. Tänk på att även en sådan plats måste ha vatten- och eltillgång.

Under vintertid är det extra viktigt att man försöker hitta en plats som har lämplig temperatur eftersom det annars kan inträffa att vattnet fryser och i sin tur skadar pumpen.

Golv- och lufttemperatur

Den lägsta accepterade golvtemperaturen vid läggning är 100C och bästa slutresultat uppnås ifall lufttemperaturen ligger mellan 15-25 0C.

Förberedning av underlaget

Entreprenören ska se till att den yta som ska beläggas är ren, tillräckligt torr, fri från löst sittande material samt dammsugen och primad med överenskommen UZIN eller codex vidhäftningsprimer.

Tätning av springor och håligheter

Det åligger vidare entreprenören att omsorgsfullt täta alla springor eller hål i golv och övriga anslutande byggnadsdelar med handspackel eller drevmaterial för att förhindra att avjämningsmassan rinner iväg och orsakar skador i närbelägna utrymmen. Observera att även väldigt små hål måste tätas.

Avvägning av golvet

För att pumpningen ska löpa smärtfritt är det viktigt att golvet vägs av med vattenpass eller laser och att det på lämpliga ställen förses med höjdjusterade nivåpinnar i tillräckligt antal, så att man under pumpningen enkelt kan se när man uppnått rätt nivå.

Montering av avstängningslister

Om det är aktuellt att lägga material i höga lagtjocklekar kan det vara nödvändigt att avdela ytan i mindre ytor med hjälp av självhäftande avstängningslister eller dylikt. Observera att dessa måste sitta ordentligt fast så att de inte släpper från underlaget under arbetets gång.

Montering av självhäftande expansionsremsor på väggar pelare etc.

Vid applicering av lagtjocklekar överstigande 5 mm rekommenderas användning av självhäftande expansionsremsor, eftersom detta medger expansionszoner vilket i sin tur leder till färre sprickor.

Lämplig personlig utrustning

Vi rekommenderar lämpliga arbetskläder samt stövlar och skyddshandskar. För den/de som står vid pumpen och fyller på spackel är det lämpligt att dessutom använda skyddsglasögon samt lämplig andningsskydd.

Uppstart

Tänk på att det måste finnas ett tillräckligt stort antal hinkar tillgängliga vid uppstart. I dessa fyller man det material som kommer ut först innan man uppnått rätt konsistens på spacklet och kan börja utläggningen på det förberedda golvet.

Rengöring

Så snart pumpningen avslutats ska pump och tillhörande utrustning utan dröjsmål rengöras noggrant av entreprenören tillsammans med handledaren. Tänk på att inte spola ner spackelrester i avlopp eftersom dessa kan sättas igen av spacklet, vilket alltid är arbetsamt och kostsamt att återställa i ursprungligt skick.

Transport

Väl rengjord kringutrustning och pump lämnas med öppna kranar så att inga vattenrelaterade delar i pumpen fryser sönder under transport. Hemtransport bokas snarast möjligt och någon av entreprenörens anställda ska vara kvar för att se till att all utrustning samt eventuell kvarvarande avjämningsmassa lastas korrekt.

Första pumpningen?

Om pumpningen ligger inom rimligt avstånd, be din säljare planera ett förberedande besök dagen eller dagarna innan för att kontrollera att allt är förberett.