UZIN MK 73

mk73_ny.jpg
    Budget
  • hög skjuvhållfasthet
  • snabbhärdande
  • vattenfritt

Lösningsmedelsbaserat konsthartslim

Konsthartslim med lösningsmedel för mosaik-, högkantlamell- och 22 mm spontad stavparkett, för träslag med låg till medel svällningsbenägenhet (ej bok, ask, lönn eller exotiska träslag) såväl som för 2- och 3-skikts färdigparkett. Lämpligt på sugande, cementbaserade eller spacklade underlag samt på spånskivor. Hög skjuvhållfasthet. Endast inomhus.

Tekniska data

Förpackning: Plåthink 4, 8, 17 och 25 kg
Lagringstid: Minst 12 månader, lagras torrt och svalt. Frostkänsligt.
Färg: Ljusbeige
Materialåtgång: Ca 1000-1200 g/m2
Arbetstemperatur: Minst 15°C golvtemperatur
Monteringstid: Ca 5-10 minuter
Belastningsbar: Efter ca 2-3 dagar.
Slipning/efterbehandling: Efter ca 4-5 dagar
Golvvärme: Lämplig
Rullbelastning: Lämplig

Förbehandling av underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Spånplattor slipas alltid med slipmaskin och fint slippapper. Ojämna underlag primas med lämplig UZIN-Primer och spacklas i ett minimum 3 mm tjockt skikt med UZIN-NC 174.

Primning

Till primning rekommenderas UZIN-PE 317. Primern appliceras med en lösningsmedelsbeständig roller. Åtgång ca 150 g/m2. Gör kontroll av åtgången då och då. Låt primern torka i ca 30 minuter. Använda verktyg rengörs direkt med UZIN-VE 173.

Utläggning

Limmet rörs om före användning och appliceras sedan jämnt med en B 11 tandad spackel. Lägg endast ut så mycket lim som kan beläggas inom 10 min. Lägg parketten på limytan med en lätt vridande rörelse och tryck fast ordentligt. Se till att hela parkettens baksida är täckt med lim.

Mellan vägg och parkett sparas med hjälp av kilar ett mellanrum på 10-15 mm. Kilarna tas bort direkt efter läggningen. Verktyg rengörs med UZIN-VE 173 direkt efter avslutat arbete.

Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C. Den relativa luftfuktigheten bör ligga mellan 45-70 % Hög temperatur och låg luftfuktighet förkortar torktiden och omvänt ger en förlängd torktid.

Fukt

Det är av yttersta vikt att restfukthalten i underlaget mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant och dokumenteras, så att beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För alla träslag  gäller max 60 % RF. Skulle fuktigheten visa sig överstiga detta värde rekommenderar vi UZIN-PE 460, fuktspärrsystem. Kontakta oss för konsultation.   

Observera speciellt

På dåligt sugande eller icke sugande underlag rekommenderar vi i stället UZIN-MK 92 S, vilken medger slipning efter 24 timmar. Vid tveksamhet gör absorptionstest. UZIN-MK 73 klassas som brandfarlig och är lättantändlig. Ångor från limmet kan tillsammans med luft bilda explosiva föreningar. Sörj för god ventilation. Undvik öppen låga och rökning, samt arbeten som kan orsaka gnistbildning. All elektrisk utrustning måste stängas av. Sätt upp varningsskyltar.

Parkettslag Tandning Åtgång
Mosaikparkett    B 11 1000-1200 g/m2
Högkantlamell B 11 1000-1200 g/m2
22 mm stavparkett B 11 1000-1200 g/m2
Färdigparkett B 11 1000-1200 g/m2
© 2004-01-09

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen ovan anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande.Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se.Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.

Hur mycket behöver du?

Åtgång: