UZIN GN 222

gn222_ny.jpg
    Budget
  • mycket drygt
  • god vidhäftning mot vinyl och gummi
  • god beständighet mot mjukgörare
  • mycket lång monteringstid

Lösningsmedelsbaserat kontaktlim

Neoprenbaserat kontaktlim med högt innehåll av lös­ningsmedel för profiler, sockellister och trappnosar av PVC eller gummi samt för vinyl, gummi-, linoleum ­och korkbeläggning. Lämpligt på jämna, sugande och icke sugande, lösningsmedelsbeständiga un­derlag, t ex på spacklade underlag, trä, spånskivor, metall osv. Mycket lång monteringstid, omedelbart och hållfast "hugg", mycket god värmebeständighet. Endast inomhus.

Tekniska data

Förpackning: Plåtburk 600 g, plåthink 5 kg
Lagringstid: Minst 12 månader, lagras torrt och svalt. Hålles väl förslutet. Alltför
kallt lagrat, gelat lim placeras i rumstemperatur och omröres.
Färg: Beige
Materialåtgång: Ca 250-400 g/m2
Arbetstemperatur: Minst 10°C golvtemperatur
Märkning: Mycket brandfarligt. Hälsoskadligt
Luftningstid: Ca 10-30 minuter
Monteringstid: Ca 2-3 timmar
Belastningsbar: Genast
Värmebeständighet: Till ca 75°C
Golvvärme: Lämplig
Rullbelastning: Lämplig

Förbehandling av underlag

Underlaget skall vara rent, genomtorrt, jämnt och utan sprickor samt drag- och tryckfast. Glatta underlag, t ex profilbaksidor, metall osv. slipas över hela ytan. Mycket sugande eller dammande underlag lik­som anhydrit-, gips- och träunderlag förstrykes med UZIN-PE 260 som får härda ca 2-4 timmar.

Ojämna, mineraliska underlag primas med lämplig UZIN-Primer och spacklas med lämplig UZIN-spackelmassa. Asfalt­underlag spacklas min. 2 mm tjockt. Vid mycket stor belastning, t ex i industri och sportanläggningar, spacklas med UZIN-KR 410.

Limning

Limmet omrörs väl och påförs jämnt på underla­get och på beläggningens baksida med en slät eller mycket fintandad spackel. Båda ytor får lufta tills lim­met är nästan torrt.

Beläggningen in­passas noga inom monteringstiden och fastgnides med kraftigt tryck. Korrigering är mycket svårt på grund av det omedelbara och hållfasta "hugget". Skarvar och ändar fastgnides ytterligare efter en kort stund.

Till förtunning och för att avlägsna limrester används UZIN-VE 100, GN-förtunning. Följ noga gäl­lande säkerhets-föreskrifter.

Hälsa och säkerhet

UZIN-GN 222 innehåller över 70 % flyktiga, lättan­tändliga och hälsovådliga lösningsmedel. Ångor från lösningsmedel kan tillsammans med luft bilda explosi­va föreningar. Sörj för god ventilation. Undvik öppen låga och rökning, samt arbeten, som kan orsaka gnist­bildning. All elektrisk utrustning måste stängas av (vid vägguttag e dyl.). Sätt upp varningsskyltar. Beakta den varningsinformation som finns på förpackningen.
   

Observera speciellt

Överväg alltid om inte UZIN-DK 290 Thermo, värmeaktiverbart kontaktlim eller UZIN-KE 2000 S golv- och vägglim, bägge utan lösningsmedel, kan användas istället.

Genom tillsats av 5 % av en speciell polyisocy­anathärdare kan värmebeständigheten ökas till ca 85° C. Kontakta oss för  konsultation.

Åtgång

Tandning Åtgång/m2/sida
Slät 100-150 g
A1 150-200 g
© 2004-03-16

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen ovan anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande.Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se.Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.

Hur mycket behöver du?

Åtgång:
Error loading MacroEngine script (file: ProductRelated.cshtml)