UZIN NC 174 Ny

nc174_ny.jpg
    Premium
  • 1,5-20 mm vid parkettlimning
  • snabbhärdande
  • mycket bra flytförmåga
  • hög styrka
  • spänningsfattig

Cementbaserad avjämningsmassa

För läggning på betong, slipsatser och skruvade spånskivor före hellimning av parkett. Produkten kan också med fördel användas på samma sätt som UZIN NC 195 och då i tjocklekar upp till 40 mm. Blandas endast med vatten och utlägges med tandad spackel i önskad lagtjocklek. Lämplig i bostäder, kontor och lättare industri. För golv inomhus. level-plus_small.jpg

Tekniska data

Förpackning: 25 kg säck
Lagringstid: Minst 6 månader, lagras torrt och svalt
Färg: Grå
Vattenbehov: 5,5-6 liter/25 kg pulver
Materialåtgång: Ca 1,6 kg/m2 per mm skikttjocklek
Arbetstemperatur: Lägst 15°C golvtemperatur
Användningstid: Ca 20-30 minuter
Gångbar: Efter ca 2 timmar*
Beläggningsbar: 2 mm skikttjocklek ca 18 timmar, 5 mm skikttjocklek ca 24 timmar och 10 mm skikttjocklek ca 48 timmar före beläggning med parkett.*
Golvvärme: Lämplig
Rullbelastning: Lämplig
Skikttjocklekar: Från 1,5 till 20 mm.
Förstärkning: Produkten kan förstärkas med UZIN RR 201 Fiberarmering.
EC-1R_plus.jpgC35_F7.jpgce.jpgbasta.jpgOekoLine_oS1.jpg

* vid 20°C och 65 % RF

Denna produkt kan både ni och era kunder välja för ett hållbart byggande – och redan nu tänka på morgondagen.

accepteras.jpg

Förbehandling av underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Därefter primas ytan med lämplig UZIN Primer. Primern appliceras med UZIN Skumplastroller. Åtgång ca 150 g/m2. Låt primern torka, innan spackling.

Blandning

Häll rent kallt vatten i ett blandningskärl, tillsätt pulvret, och blanda med mixer eller kraftig borrmaskin och visp, tills massan är klumpfri och homogen. Till varje säck UZIN NC 174 åtgår ca 5-5,5 liter vatten. Skall massan läggas i tjocklekar över 10 mm kan den med fördel drygas ut med tvättad sjösand i fraktionen 0,8-1,2 mm. Till 25 kg pulver kan ca 12,5 kg sand tillsättas.

Utläggning

Användningstiden för nyblandat material är ca 20-30 minuter. Blanda därför endast så mycket material som kan läggas inom denna tid. Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C. Hög temperatur förkortar, låg temperatur förlänger användnings- och härdningstiden. Sommartid skall därför materialet lagras svalt och kallt vatten användas. Massan kan läggas ut för hand med en tandad spackel eller pumpas. Vid avbrott i arbetet skall blandare, pump och slangar genast rengöras grundligt. Nylagda golvytor skyddas mot frost, drag och solbestrålning. Alltför snabb torkning kan medföra sprickor, deformation eller försämrad ythållfasthet.

Fukt

Denna produkt binder stor del av sitt blandningsvatten på kort tid, vilket medger en snabb mattläggning. Det är dock alltid av yttersta vikt att restfukthalten i underlaget mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att avjämningsmassan och den efterföljande beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För plast gäller max 85% RF, och för textil och linoleum max 90% RF. Skulle fuktigheten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi applicering av UZIN PE 460/480 fuktspärrsystem. Kontakta alltid oss för konsultation innan fukt- eller alkalispärr projekteras, eller om den aktuella ytan är föremål för tillskjutande markfukt. Detta för att minimera risken för reklamationer på grund av felaktig användning.

Observera speciellt

Minsta skikt är 3 mm. För mycket blandningsvatten ger en alltför tunn blandning, vilket alltid medför risk för separation, missfärgning, och försämrad ythållfasthet. Använd därför alltid vår måtthink, där det klart och tydligt framgår hur mycket vatten som skall tillsättas. Ifall spackling sker i två omgångar skall primning alltid ske mellan skikten.

Undvik att utföra andra typer av arbeten i samband med läggningen. T ex kan målningsarbeten i ett sent skede skapa stora problem och aktivt bidra till ett försämrat slutresultat. UZIN NC 174 kan inte ligga under gummibeläggningar.

Använd alltid UZIN Kantremsa längs väggarna då tjockleken överstiger 5 mm.

© 2012-09-11

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen ovan anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande.Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se.Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.