UZIN NC 115

nc115neu.jpg
    Premium
  • 2-30 mm tjocklek
  • mycket bra flytförmåga
  • hög styrka
  • spänningsfri
  • pH-neutral

Fiberförstärkt gipsbaserad avjämningsmassa

För läggning på porösa och dåliga betonggolv, betongslipsatser, gipsunderlag, skruvade spånskivor och spontat brädgolv även om dessa har rester av asfalt- och tjärlim.. För läggning på övriga underlag rådgör alltid med våra läggningstekniker. Blandas endast med vatten och utlägges med tandad spackel i önskad lagtjocklek. Lämplig i bostäder och kontor. För golv inomhus.
   level-plus_small.jpg

Tekniska data

Förpackning: 25 kg säck
Lagringstid: Minst 12 månader, lagras torrt och svalt
Färg: Ljusgrå
Vattenbehov: 6 liter/25 kg pulver
Materialåtgång: Ca 1,5 kg/m2 per mm skikttjocklek
Arbetstemperatur: Lägst 15°C golvtemperatur
Användningstid: Ca 20-30 minuter*
Gångbar: Efter ca 2 timmar*
Beläggningsbar med PVC, linoleum, eller textil: Efter ca 24 timmar i 3 mm tjocklek sedan 24 timmar/ytterligare mm tjocklek*
Beläggningsbar med parkett, trägolv, gummi eller keramik: Kontakta oss för konsultation
Golvvärme: Lämplig
Rullbelastning: Lämplig
Skikttjocklekar: Från 2 till 30 mm.Rådgör alltid med oss då det är frågan om tjockare skikt.
Förstärkning: Produkten kan förstärkas med UZIN RR 201 Fiberarmering.
Certifikat: EC-1_plus.jpgC30_F7.jpgce.jpgbasta.jpg

*Vid 20°C och 65 % RF

Förbehandling av underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Därefter primas ytan med lämplig UZIN Primer. Primern appliceras med en UZIN Skumplastroller. Åtgång ca 150 g/m2. Låt primern torka, innan spackling.

Blandning

Häll rent kallt vatten i ett blandningskärl, tillsätt pulvret, och blanda med mixer eller kraftig borrmaskin och visp, tills massan är klumpfri och homogen. Till varje säck UZIN NC 115 åtgår ca 5,5-6 liter vatten (vid tjocklekar över 10 mm max 5,7 liter).

Utläggning

Användningstiden för nyblandat material är ca 20-30 minuter. Blanda därför endast så mycket massa som kan läggas inom denna tid. Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C. Hög temperatur förkortar, låg temperatur förlänger användnings- och härdningstiden. Sommartid skall därför materialet lagras svalt och kallt vatten användas. Massan kan läggas ut för hand med en slät spackel eller pumpas. Vid avbrott i arbetet skall blandare, pump och slangar genast rengöras grundligt. Nylagda golvytor skyddas mot frost, drag och solbestrålning. Alltför snabb torkning kan medföra sprickor, deformation eller försämrad ythållfasthet.

Fukt

Det är av yttersta vikt att restfukthalten i underlaget mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För plast gäller max 85% RF, och för textil och linoleum max 90% RF. Skulle fuktigheten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi applicering av UZIN PE 460/480 fuktspärrsystem. Kontakta
alltid oss för konsultation innan fukt- eller alkalispärr projekteras, eller om den aktuella ytan är föremål för tillskjutande markfukt. Detta för att minimera risken för reklamationer på grund av felaktig användning.

Observera speciellt

Minsta skikt för rullande belastning är 3 mm. Sker spackling på ett icke sugande underlag i syfte att skapa ett sugande skikt för att kunna lägga beläggning med ett dispersionslim krävs minimum 3 mm. För mycket blandningsvatten ger en alltför tunn blandning, vilket alltid medför risk för separation, missfärgning, och försämrad ythållfasthet. Använd därför alltid vår måtthink, där det klart och tydligt framgår hur mycket vatten som skall tillsättas. Ifall spackling sker i två omgångar skall primning alltid ske mellan skikten. Använd alltid UZIN Kantremsa längs väggarna då tjockleken överstiger 5 mm. UZIN NC 115 kan inte ligga under polyolefina beläggningar ej heller under gummibeläggningar tjockare än 3,5 mm.  Ifall produkten skall beläggas med keramik måste ytan primas med UZIN PE 260 eller codex HS 620 och plattorna läggas med codex Power Flex Turbo. Vid höga lagtjocklekar på icke sugande underlag, var aktsam på uttorkningsförloppet.

© 2012-09-11

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen ovan anger när informationen publicerades.Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.