ECODUR E 35

    Budget
  • 3-40 mm tjocklek
  • fiberförstärkt
  • spänningsfattig
  • även till fallbyggnation

Cementbaserad fiberförstärkt avjämningsmassa

För läggning på betong, lättbetong, betongslipsatser och betongelement innan läggning av plast, linoleum, textil eller keramiska beläggningar. Även avsedd för läggning på spånskiva då massan används till fallbyggnation med reducerad vattenmängd. Blandas endast med vatten i tvångsmixer eller pump och utlägges med tandad spackel i önskad lagtjocklek. Lämplig på golv i bostäder och speciellt lämpad till fallbyggnation. Endast avsedd för användning inomhus. 

Tekniska data

Förpackning: 20 kg säck
Lagringstid: Minst 6 månader, lagras torrt och svalt
Färg: Grå
Materialåtgång: Ca 1,7 kg/m2 per mm skikttjocklek.
Vattenbehov: Ca 3,6-3,8 liter/20 kg pulver (reduceras till 3,6 liter/20 kg pulver vid fallbyggnation)
Arbetstemperatur: Lägst 15°C golvtemperatur
Användningstid: Ca 20-30 minuter*
Gångbar Efter ca 1-3 timmar*
Beläggningsbar med tätskikt eller keramik: Med ca 3,6 liter blandningsvatten (vid fallbyggnation)
Efter ca 24-48 timmar i max 40 mm lagtjocklek*
Beläggningsbar med matta eller keramik: Med ca 3,8 liter blandningsvatten (vid vanlig avjämning)
Efter ca 3-4 dygn i max 10 mm lagtjocklek*
Efter ca 4-5 dygn i max 20 mm lagtjocklek*
Efter ca 6-8 dygn i max 30 mm lagtjocklek*
Efter ca 8-10 dygn i max 40 mm lagtjocklek*
 

Vid högre lagtjocklekar kontakta oss för konsultation!

Observera att denna produkt torkar mycket långsammare då rekommenderad vattenmängd överskrids och då aktuell temperatur i underlag och luft understiger 20°C samt när luftfuktigheten överstiger 65 % RF vilket innebär att det tar längre tid innan avjämningsmassan är beläggningsbar.
Beläggningsbar med övriga beläggningar:

Kontakta oss för konsultation

Golvvärme: Lämplig
Rullbelastning: Lämplig
Skikttjocklekar: 3-40 mm. Vid högre lagtjocklekar kontakta oss för konsultation.
Förstärkning: Kan förstärkas/plastificeras ytterligare med dispersions- eller epoxitillsats. Kontakta oss för konsultation.
C40_F7.jpgce.jpgbasta.jpg

* vid 20°C och 65 % RF

Denna produkt kan både ni och era kunder välja för ett hållbart byggande – och redan nu tänka på morgondagen.

accepteras.jpgSundahus_webb.jpg

Förbehandling av underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Därefter primas ytan med lämplig primer och skumplastroller. Åtgång ca 150 g/m2. Låt primern torka innan spackling.

Blandning

Häll rent kallt vatten i ett blandningskärl, tillsätt pulvret, och blanda med mixer eller kraftig borrmaskin och visp, tills massan är klumpfri och homogen. Till varje 25 kg säck ECODUR E-35 åtgår ca 4,75 liter vatten. Vid fallbyggnad reduceras vattenmängden med ca 10 %. Produkten går också utmärkt att pumpa.

Utläggning

Användningstiden för nyblandat material är ca 20-30 minuter. Blanda därför endast så mycket massa som kan läggas inom denna tid. Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C. Hög temperatur förkortar, låg temperatur förlänger användnings- och härdningstiden. Sommartid skall därför materialet lagras svalt och kallt vatten användas. Massan kan läggas ut för hand med en tandad spackel eller pumpas. Vid avbrott i arbetet skall blandare, pump och slangar genast rengöras grundligt. Nylagda golvytor skyddas mot frost, drag och solbestrålning. Alltför snabb torkning kan medföra sprickor, deformation eller försämrad ythållfasthet.

Fukt

Denna produkt binder endast en mindre del av sitt eget blandningsvatten vilket gör att den torkar till större del via avdunstning. Som alltid är det av yttersta vikt att restfukthalten i underlaget mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att avjämningsmassan och den efterföljande beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För plast gäller max 85% RF, och för textil och linoleum max 90% RF. Skulle fuktigheten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi applicering av UZIN PE 460/480 fuktspärrsystem. Kontakta alltid oss för konsultation innan fukt- eller alkalispärr projekteras, eller om den aktuella ytan är föremål för tillskjutande markfukt. Detta för att minimera risken för reklamationer på grund av felaktig användning.

Observera speciellt

För mycket blandningsvatten ger en alltför tunn blandning, vilket alltid medför risk för separation, missfärgning, och försämrad ythållfasthet. Använd därför alltid vår måtthink, där det klart och tydligt framgår hur mycket vatten som skall tillsättas.

Ifall spackling sker i två omgångar skall primning alltid ske mellan skikten. Låt det första skiktet härda åtminstone 24 timmar innan efterföljande primning och spackling sker.

Ska parkett hellimmas ovanpå den spacklade ytan föreslår vi istället UZIN NC 174 och att råd inhämtas från våra läggningstekniker.

ECODUR E-35 har en väldigt låg krympning vilket gör att den med fördel kan användas på t ex lättbetong. Vi uppmanar dock till försiktighet då det är aktuellt att lägga högre lagtjocklekar på denna typ av underlag.

Använd alltid kantremsa längs väggarna då tjockleken överstiger 5 mm.

© 2017-01-20

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen ovan anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande.Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se.Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.

 

Hur mycket behöver du?

Åtgång: